Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad

PROFIEL
Wegens het volgens rooster aftreden van het lid op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad, is er binnen de raad van toezicht een vacature voor een lid op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad.
Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met het volgende profiel (naast het algemene profiel):
Man/vrouw, bij voorkeur tussen de 35 en 55 jaar (leeftijd is geen harde eis), met de volgende specifieke deskundigheidsgebieden (in volgorde van belangrijkheid):

Cliëntperspectief
Kennis en inzicht m.b.t. het perspectief van waaruit cliënten/patiënten het zorg- en leefaanbod ervaren en beoordelen, hoe vraagsturing vorm kan krijgen en eigen regie wordt ingevuld. Kunnen toetsen of beleid en besluiten van de bestuurder en de wijze waarop deze de organisatie ontwikkeld en ruimte geeft aan de zorgprofessionals, voldoende aansluiting heeft met de vraag en beleving vanuit cliënten en hun vertegenwoordigers. Werkwijzen zien voor een inclusieve samenleving.

Ethiek
Kennis en inzicht m.b.t. ethische vraagstukken, afwegingen rond (levens)risico’s en ontwikkeling en borging van kwaliteitsnormen, alsmede de wijze waarop klachtenbehandeling en onderzoek worden uitgevoerd en vertaald naar kaders en afspraken in de organisatie. Kennis en inzicht m.b.t. de externe kaders en inspecties (IGZ) en de externe en interne handhaving daarvan.

Ontwikkelingen en innovaties in de zorg
Zicht op actuele ontwikkelingen en innovaties in de zorg. Reflecteren op zich ontwikkelende organisaties en begrijpen hoe veranderingsprocessen verlopen in waardengestuurde organisaties.
Het nieuwe lid neemt op bindende voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad zitting in de raad van toezicht.

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN
Algemeen Raad van Toezicht

 • Affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van De Zijlen in het bijzonder.
 • Vermogen om ontwikkelingen in de zorg te verbinden met politieke, maatschappelijke en regionale ontwikkelingen.
 • Vermogen de belangen van stakeholders af te wegen tegen belangen van de organisatie.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Kennis van management van complexe organisaties.
 • Beschikken over een helikopterview.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Het vermogen om tegen de stroom in te gaan.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • In staat de werkgeversrol t.o.v. de raad van bestuur vorm en inhoud te geven.
 • Beschikken over een breed Gronings, Noordelijk en/of landelijk netwerk.
 • Een inspirerende persoonlijkheid met gevoel voor relativering en humor.
 • Voldoende beschikbaarheid.

Honorering
Het jaarlijkse honorarium voor de RvT-leden bedraagt ongeveer € 10.000,--.

Informatie
voor meer informatie verwijzen wij naar de site www.dezijlen.nl, onder "vacatures".

Solliciteren
Solliciteren kan tot 27 januari 2017 via de website www.beljon.westerterp.nl, door middel van de ‘solliciteer met cv’ button onder de vacaturetekst.

(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.)