De Toegang

Sinds 1 januari 2015 voert Gemeente Emmen de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet uit. In het beleidsplan ‘Samen verder in het sociaal domein 2017-2021’ is beschreven hoe Gemeente Emmen en haar partners de Toegang tot maatschappelijke dienstverlening voorstellen.. Daarmee sluit het beleidsplan aan bij plannen en afspraken die zijn gemaakt binnen ‘Samen Verder’. Alle partners, betrokken instellingen, (wijk- en dorps-)organisaties en de gemeente steunen het idee van een onafhankelijke, integrale toegang.


Wat is de Toegang?

De Toegang is de plek waar inwoners van de zes gebieden in de gemeente Emmen terecht kunnen met al hun vragen over zorg, werk en welzijn. De Toegang is fysiek, telefonisch en digitaal in ieder gebied bereikbaar. De Toegangsteams werken stapsgewijs toe naar een integrale aanpak (één gezin, één plan, één regisseur).

De Toegang wordt vanaf 1 januari 2017 gefaseerd ingericht vanuit een nog op te richten Stichting. Vanaf 1 januari 2017 moeten de toegangsteams operationeel zijn voor wat betreft de Wmo-taken. In de loop van 2017 wordt de toegang tot de jeugdzorg (nu nog CJG) aan de Stichting en de toegangsteams gekoppeld evenals de toegang van andere vormen van maatschappelijke dienstverlening. Bijvoorbeeld schulddienstverlening en onderdelen van de uitvoering van de participatiewet.