Locatiedirecteur Waskemeer (vmbo en havo/vwo)

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zoeken wij vanwege pensionering van de huidige locatiedirecteur voor de locatie Waskemeer een inspirerende

Locatiedirecteur (0,8 – 1,0 fte)

Voor onze school zoeken wij een energieke en toegankelijke teamplayer. Je bent mensgericht en kan makkelijk contact maken met leerlingen en ouders. Je werkt vanuit passie en drijfveren met leerlingen. Door een balans in daadkracht, humor en incasseringsvermogen weet jij mensen en belangen te verbinden. In de samenwerking met collega’s werk je vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid en durf je verantwoordelijkheden te delen. Daarbij weet jij je in te leven in je collega’s en voel je aan wanneer de situatie vraagt om een luisterend oor en wanneer om overtuigingskracht.


De locatie

In Waskemeer wordt onderwijs aangeboden voor vmbo-tl (vier leerjaren) kb-onderbouw (twee leerjaren) en havo/vwo onderbouw (drie leerjaren). Locatie Waskemeer is één van de vijf locaties van CSG Liudger. De overige locaties van CSG Liudger bevinden zich in Drachten (3) en Burgum (1). Iedere locatie heeft een locatiedirecteur. CSG Liudger is een brede scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs met ongeveer 3.200 leerlingen en 400 medewerkers.

De locatiedirecteur geeft leiding aan de locatie Waskemeer (circa 25 medewerkers en 220 leerlingen) en is, binnen door het College van Bestuur geformuleerde kaders, verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de financiën van de locatie, de uitvoering van het personeelsbeleid en de organisatie. De locatiedirecteur wordt hierbij ondersteund door de leerlingcoördinator en andere functionarissen. Balans houden tussen het locatiebelang en het belang van de scholengemeenschap als geheel is daarbij noodzakelijk.

De locatiedirecteur legt verantwoording af aan het College van Bestuur van CSG Liudger en levert samen met de directeuren van de overige locaties van CSG Liudger een bijdrage aan het beleid van de scholengemeenschap als geheel. De locatiedirecteur vormt met de andere locatiedirecteuren, de directeur centrale diensten en het College van Bestuur samen de schoolleiding van CSG Liudger, het SchoolOverleg (SO) genaamd.


Het onderwijs

CSG Liudger Waskemeer kenmerkt zich door haar persoonlijke benadering. De kleine locatie kent een goede, gemoedelijke sfeer. Door de kleinschaligheid is er veel aandacht voor de individuele leerling. Door het aanbod van dagelijkse uren keuzewerktijd is er persoonlijke ruimte om de eigen talenten te ontdekken en ondersteuning te krijgen waar nodig. De eigen kernwaarden van CSG Liudger Waskemeer zijn “eigenwijs en betrokken” en de school onderscheidt zich door een uitstekende kwaliteit van onderwijs en excellente begeleiding. Enkele voorbeelden waarin de locatie zich onderscheidt zijn het MVO (Meertalig Voortgezet Onderwijs), internationale contacten, T&T (Technologie & Toepassing) en meerdere (vakoverstijgende) projecten.


Ontwikkelingen

De laatste jaren is vooral ingezet op meer flexibiliteit en maatwerk voor leerlingen. Kenmerkend zijn de volgende onderwijsvernieuwingen:

 • KWT (KeuzeWerkTijd) en O-uren (Ondersteuningsuren); op de locatie waren er eerder vijf KWT-uren in de week. Dit is verhoogd naar negen KWT-uren in de week, zodat de leerling meer zeggenschap heeft over het eigen rooster. De leerling kan 30% van zijn/haar lessen in de week zelf invullen naar eigen onderwijsbehoefte(n).
 • Coaching; de leerling wordt steeds meer eigenaar van het eigen leerproces en daarbij is er de afgelopen twee jaren sterk ingezet op scholing van de coaches.
 • ICT– en studievaardigheden; integratie van studievaardigheden en digitale geletterdheid binnen het huidige en toekomstige onderwijs.
 • Flexibele examinering; de leerling heeft de mogelijkheid om in vmbo-3 (tl) al één of meerdere vakken af te sluiten.


Het is voor de toekomst noodzakelijk dat deze onderwijsvernieuwingen worden gecontinueerd en waar mogelijk versterkt. De locatie bevindt zich in een krimpregio. Door middel van een goede relatie met de basisscholen in de regio houdt de locatie het leerlingenaantal op peil. In schooljaar 2020-2021 vindt er een onderzoek plaats ter versterking van het havo/vwo-onderwijs; het daarop volgende schooljaar zullen er daaromtrent stappen worden gezet. Door goede contacten met het mbo, het havo/vwo en de andere Liudgerlocaties wil de locatie ervoor zorgen een goede doorstroom richting het vervolgonderwijs te bewerkstelligen.


Profiel van de functie

Vanuit een open houding weet jij jouw visie op het onderwijs over te brengen op een flexibele maar doortastende wijze. Je speelt in op maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en vertaalt die naar het lange termijn onderwijsbeleid op de locatie. Je bent een motiverende teamplayer zowel richting het personeel als binnen de schoolleiding en beschikt over goede communicatieve eigenschappen, waardoor je toegankelijk en aanspreekbaar bent voor mensen van zowel binnen als buiten de organisatie.

Je hebt aantoonbaar onderwijskundig inzicht en ervaring en bent in staat om leiding te geven aan onderwijskundige processen binnen de school. Vanuit de overtuiging dat je als professional altijd blijft leren, ben je bereid om je verder op dit terrein te ontwikkelen en te scholen.


Je onderschrijft de koers van de locatie vanuit het strategisch perspectief, stimuleert de ambities van de locatie die verwoord staan in het locatieplan, en ziet kansen voor de school in de omgeving. Je hebt kennis van en vaardigheid in het samenwerken met het basisonderwijs en bent een echte netwerker.


Profielschets

Van de locatiedirecteur CSG Liudger Waskemeer verwachten wij:

 • een coachende stijl van leidinggeven gericht op samenwerking, waarbij wederzijds vertrouwen en respect kernbegrippen zijn;
 • dat je medewerkers als individu en als groep doorlopend op informele en formele wijze weet te stimuleren, enthousiasmeren en begeleiden, zodat zij hun werkzaamheden goed en met plezier kunnen uitvoeren en hun competenties kunnen aanwenden en verbeteren;
 • dat je besluitvaardig bent en weet hoe je daarvoor draagvlak krijgt binnen je eigen school en de scholengemeenschap;
 • dat je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een sterk verbindend vermogen, je bent een netwerker;
 • dat je een duidelijke visie op didactiek en pedagogiek voor de doelgroep hebt en hier vanuit een langetermijnvisie weet te ontwikkelen, nieuwe inzichten kunt verbinden met bestaande plannen en draagvlak voor deze plannen weet te bewerkstelligen;
 • dat je beleid en visie kunt omzetten in operationele doelen met concrete resultaten en daarbij in staat bent de gewenste resultaten op efficiënte en effectieve wijze te (laten) realiseren;
 • dat jij het boegbeeld bent van de locatie Waskemeer van CSG Liudger en tijdens contactmomenten op lokaal en regionaal niveau de belangen van de locatie behartigt;
 • dat je een goede antenne voor ontwikkelingen in de omgeving van de school hebt (omgevingssensitiviteit);
 • dat je inzicht hebt in en inhoud geeft aan de formatieve ontwikkelingen;
 • inzicht in financiële zaken;
 • probleemoplossend vermogen en dat je in staat bent om conflicten op te lossen;
 • onafhankelijkheid en stressbestendigheid;
 • dat je gevoel hebt voor goede PR en doeltreffende activiteiten op dit punt weet te organiseren.


Opdracht locatiedirecteur CSG Liudger Waskemeer

 • Werk verder aan een professionele cultuur met het team waarin samenwerken, een onderzoekende houding, reflecteren, elkaar feedback geven, verantwoordelijkheid nemen en afleggen de norm is en vertoon daarin voorbeeldgedrag.
 • Nodig collega’s uit hun potentieel in te zetten, spreek mensen aan op hun kwaliteiten en stimuleer kansrijke initiatieven, zorg daarbij voor het behoud van de goede werksfeer.
 • Lever een inspirerende bijdrage aan het consolideren en uitbouwen van ingezette ontwikkelingen, waarbij het implementeren en doorontwikkelen belangrijker is dan het lanceren.
 • Zorg voor een duidelijke en aansprekende profilering van de locatie bij de basisscholen in de omgeving en onderhoud goede contacten met het basisonderwijs (relatiebeheer).
 • Draag binnen de locatie bij aan de ontwikkeling van kwaliteitszorg, als onlosmakelijk onderdeel van de PDCA-cyclus.
 • Neem verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering op de locatie en bied ruimte voor nieuwe ideeën voor zover mogelijk binnen de beschikbare formatieve en financiële ruimte.
 • Lever een actieve bijdrage aan het zogenoemde SchoolOverleg (het schoolbrede overleg van (locatie)directeuren en College van Bestuur) en maak gebruik van de aanwezige kennis en ervaring bij medewerkers van de centrale diensten.


Functie-eisen

 • hbo en/of academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een master op het gebied van onderwijsmanagement en leiderschap dan wel de bereidheid op afzienbare termijn een master te behalen;
 • ervaring met leidinggeven binnen een organisatie voor (voortgezet) onderwijs;
 • gevoel voor strategische en bestuurlijke processen;
 • kennis van en ervaring met verandertrajecten;
 • inzicht in de volle breedte van het onderwijs en kennis en ervaring op dit gebied, affiniteit met de leefwereld en behoeften van jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar;
 • ervaring, dan wel affiniteit met het voeren van een cyclus van planning en control op het gebied van kwaliteitszorg, formatie- en onderwijsbeleid;
 • kennis van en/of ervaring met bedrijfsvoering en integraal management;
 • bekendheid met de regio of bereidheid om te investeren in het opbouwen van een netwerk in de regio;
 • een energieke manier van werken om de school krachtig in de regio neer te zetten;
 • onderschrijving van de christelijke identiteit en een visie over de vormgeving hiervan in het werk. Graag zien we dit in de sollicitatiebrief naar voren komen.


Kerncompetenties

 • Coachende stijl van leiderschap
 • Communicatief vaardig
 • Verbindend
 • Integer
 • Besluitvaardig
 • Kennis van en affiniteit met pedagogiek en didactiek
 • Beschouwend
 • Organisatiesensitief


Arbeidsvoorwaarden

CSG Liudger biedt haar medewerkers in de eerste plaats een prettig werkklimaat met een open en informele cultuur. Daarnaast zijn natuurlijk de arbeidsvoorwaarden belangrijk. Wij bieden:

 • een salaris conform functieschaal 13 van de cao-vo (€ 4.435 - € 6.178) op basis van een fulltime aanstelling;
 • een aanstelling van een jaar en bij gebleken geschiktheid de mogelijkheid tot een vaste benoeming;
 • 8% vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van 8% en een bindingstoelage wanneer het einde van de functieschaal is bereikt;
 • een mobiele telefoon, iPad en laptop om je optimaal te faciliteren in je werk;
 • gratis dekking tegen (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid;
 • korting op diverse verzekeringen (waaronder ziektekosten- en autoverzekering);
 • opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • deelnamemogelijkheden aan verschillende regelingen zoals bedrijfsfitness en een fietsregeling.


Wil je meer weten over wat we jou te bieden hebben, bijvoorbeeld op het gebied van vitaliteit? Kijk dan hier.


Over ons

CSG Liudger wordt geleid door een College van Bestuur. Daarnaast kent CSG Liudger een Raad van Toezicht. CSG Liudger heeft een medezeggenschapsraad (MR) voor de gehele scholengemeenschap. Ouders, leerlingen en medewerkers zijn in deze raad vertegenwoordigd. Zij praten en denken mee over het beleid van de school. Naast een eenhoofdig College van Bestuur dat samen met de locatiedirecteuren het directieteam van CSG Liudger vormt (SchoolOverleg, afgekort SO), is er sprake van de centrale diensten. Deze centrale diensten ondersteunen de vijf locaties en bestaan uit de afdelingen: personeel & organisatie, financiën, onderwijs & kwaliteitszorg, in- en externe communicatie, facilitaire zaken, een expertisecentrum Passend Onderwijs en ICT.


Identiteit

CSG Liudger is een open christelijke scholengemeenschap waar in een inspirerende leeromgeving leerlingen in relatie met zichzelf en de ander mogen groeien in kennis, vaardigheden en als mens het leven leren. Het doel van het onderwijs is het begeleiden en stimuleren van de leerlingen op weg naar hun volwassenheid, zodat zij op persoonlijke wijze gehoor kunnen geven aan Gods opdracht om aan zijn Koninkrijk van gerechtigheid, vrede en liefde (ten aanzien van mens en natuur) mee te bouwen in navolging van Jezus Christus.
Bovendien wil de scholengemeenschap een goede plek zijn voor alle medewerkers, waar iedereen op een zinvolle manier kan groeien in zijn of haar beroep, waar de menselijke maat de boventoon voert en waar echtheid, dienstbaarheid en aandacht voor elkaar kernwaarden zijn.

Meer informatie over onze missie en kernwaarden vind je hier.


Informatie en solliciteren

Inlichtingen zijn in te winnen bij de heer drs. J. Vogel, voorzitter College van Bestuur (06 46 12 49 59). We ontvangen je motivatie met CV graag vóór maandag 22 maart 2021 via ter attentie van mevrouw M. Eelkema, beleidsadviseur HR.

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 1 april 2021. Een assessment maakt deel uit van de procedure. De vacature wordt zowel intern als extern opengesteld.

Acquisitie naar aanleiding van dit profiel wordt niet op prijs gesteld.