Locatiedirecteur havo/vwo

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zoeken wij voor de locatie Raai een inspirerende 

Locatiedirecteur havo/vwo (0,8 – 1,0 fte)

Voor onze school zoeken wij iemand die het totaaloverzicht houdt, de uitgezette lijnen kent en het beleid bewaakt. Je weet hierbij te sturen op processen, afspraken en resultaten. Je bent mensgericht, kunt makkelijk contact maken met leerlingen en ouders en hebt goed zicht op belangrijke ontwikkelingen binnen het onderwijs. Je begrijpt dat interne en externe communicatie van groot belang is voor het leiden van een havo/vwo-locatie. Je hebt gevoel voor humor, hebt daadkracht als het nodig is, maar kan ook vertragen als de situatie en/of de mensen in de organisatie daarom vragen. Je bent transparant. Je weet wat het is om in een lerende organisatie te werken en kunt daar ook inhoud aan geven.
Je weet mensen en belangen te verbinden. In de samenwerking met collega’s werk je vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid en durf je verantwoordelijkheden te nemen en te delen. Bij ontwikkelkansen voor je locatie of de scholengemeenschap begint je hart sneller te kloppen.


De locatie

In Drachten wordt in een modern gebouw havo/vwo-onderwijs aangeboden. CSG Liudger heeft op het Leerpark Drachten 3 gebouwen voor Praktijkonderwijs, vmbo (breed) en havo/vwo.
Locatie CSG Liudger Raai is één van de vijf locaties van CSG Liudger en biedt aan ca. 1200 leerlingen havo- en vwoonderwijs. De overige locaties van CSG Liudger bevinden zich in Burgum en Waskemeer. Iedere locatie heeft een locatiedirecteur. CSG Liudger is een brede scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs met ongeveer 3.200 leerlingen en 400 medewerkers.


De locatiedirecteur geeft samen met vier teamleiders leiding aan de locatie (circa 100 medewerkers en 1200
leerlingen) en is, binnen door het College van Bestuur geformuleerde kaders, verantwoordelijk voor de kwaliteit
van het onderwijs, de financiën van de locatie, de uitvoering van het personeelsbeleid en de organisatie. Balans
houden tussen het locatiebelang en het belang van de scholengemeenschap als geheel is daarbij noodzakelijk.

De locatiedirecteur legt verantwoording af aan het College van Bestuur van CSG Liudger en levert samen met de
directeuren van de overige locaties van CSG Liudger een bijdrage aan het beleid van de scholengemeenschap als
geheel. De locatiedirecteur vormt met de andere locatiedirecteuren, de directeur centrale diensten en het College
van Bestuur samen de schoolleiding van CSG Liudger, het SchoolOverleg (SO) genaamd.


Het onderwijs

Locatie Raai staat voor samen-werken aan uitdagend, ondernemend en betekenisvol onderwijs, waar leerlingen
met verschillende talenten en achtergronden goed onderwijs wordt geboden. De locatie onderscheidt zich door -
binnen havo en vwo - het aanbieden van tweetalig onderwijs en onderwijs in een Technasium en een Gymnasiumafdeling. Samenwerking en afstemming met de basisscholen in de omgeving is een ken- en keurmerk voor onze school.


CSG Liudger locatie Raai kenmerkt zich door:

 • leerlingen- en ouderparticipatie
 • meer dan een school zijn voor alleen kennisoverdracht; wij proberen onze leerlingen op te leiden tot zelfstandige wereldburgers
 • transparantie
 • oog hebben voor de leerlingen; laagdrempelig contact tussen leerling, ouders, docent en mentor
 • een breed aanbod en ruime keuze voor leerlingen
 • activiteiten buiten het curriculum e.g. “Liudger Leert”
 • een betrokken empathische cultuur zowel naar leerlingen als personeel onderling

Ontwikkelingen

 • Flexibilisering en Maatwerk (F&M) (examen voorexamenklas)
 • Onderzoek invoering Spaans in de brugklas havo
 • Intensivering samenwerking PO/VO
 • Meer doorlopende leerlijn tussen onderbouw leerjaren 1 t/m 3 en naar de bovenbouw
 • Ontwikkeling beleid t.a.v. achterstanden i.v.m. Corona
 • Uitbouw havo-TTO naar leerjaar 2 en 3


Profiel van de functie

Vanuit een open houding weet jij jouw visie op het onderwijs te spiegelen aan wat er op de werkvloer leeft en deze over te brengen op een flexibele maar doortastende wijze. Je speelt in op maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en vertaalt die naar het lange termijn onderwijsbeleid op de locatie. Verder sta je open voor initiatieven vanaf de werkvloer en je kan deze vertalen naar beleid. Je bent een motiverende teamplayer zowel richting het personeel als binnen de schoolleiding en beschikt over goede communicatieve eigenschappen, waardoor je toegankelijk en aanspreekbaar bent voor mensen van zowel binnen als buiten de organisatie.

Je hebt aantoonbaar onderwijskundig inzicht en ervaring en bent in staat om leiding te geven aan onderwijskundige en inhoudelijke processen binnen de school. Vanuit de overtuiging dat je als professional altijd blijft leren, ben je bereid om je verder op dit terrein te ontwikkelen en te scholen. 

Jij onderschrijft de koers van de locatie vanuit het strategisch perspectief, stimuleert de ambities van de locatie die verwoord staan in het locatieplan, en ziet kansen voor de school in de omgeving. Je hebt kennis van en vaardigheid in het samenwerken met het basis- en vervolgonderwijs en bent een echte netwerker.


Profielschets

Van de locatiedirecteur CSG Liudger Raai verwachten wij:

 • een werkwijze op basis van wederzijds vertrouwen en respect;
 • dat je weet hoe je draagvlak krijgt binnen je eigen school en de scholengemeenschap;
 • dat je in staat bent een visie uit te dragen op de ontwikkeling van het (eigen) onderwijs, daaraan concrete doelen weet te verbinden en deze weet te vertalen naar de onderwijspraktijk;
 • dat je inzicht hebt in financiële (grip op bestedingen) en formatieve zaken;
 • een goede antenne voor ontwikkelingen in de omgeving van de school (omgevingsbewust);
 • dat je onderkent wanneer een beslissing is vereist en zorgt dat deze genomen wordt, je kunt hierbij omgaan met onzekerheden en risico’s en weet draagvlak voor besluiten te creëren;
 • een visie op didactiek en pedagogiek voor de doelgroep en die vanuit een langetermijnvisie weet te ontwikkelen, nieuwe inzichten kunt verbinden met bestaande plannen en draagvlak voor deze plannenweet te bewerkstelligen;
 •  actuele kennis van recente ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs;
 • een toegankelijke houding naar medewerkers; bij wie je makkelijk naar binnen loopt, die medewerkers stimuleert om op het eigen vakgebied te excelleren, hun complimenten geeft bij buitengewone prestaties en rekening houdt met individuele verschillen. Iemand die het schoolklimaat verder wil verbeteren;
 • dat je gevoel hebt voor goede PR en weet doeltreffende activiteiten op dit punt te organiseren;
 • dat je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een sterk verbindend vermogen, je bent een netwerker.


Opdracht locatiedirecteur CSG Liudger Raai

 • Draag bij aan een actuele visie op eigentijds onderwijs die uitgaat van een brede onderwijsopdracht (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming).
 • Werk verder aan een professionele cultuur met het team van teamleiders waarin samenwerken, een onderzoekende houding, reflecteren, elkaar feedback geven, verantwoordelijkheid nemen en afleggen de norm is en vertoon daarin voorbeeldgedrag.
 • Nodig collega’s uit hun potentieel in te zetten, spreek mensen aan op hun kwaliteiten en stimuleer kansrijke initiatieven.
 • Zorg voor heldere interne en externe communicatie zodat het schoolbeleid op aansprekende wijze wordt uitgedragen.
 • Stimuleer de school tot het bereiken van goede resultaten. Je kunt daartoe op verschillende niveaus interventies plegen (op inhoudelijk-, procedureel- en interactieniveau).
 • Zorg voor een duidelijke en aansprekende profilering van de locatie bij de basisscholen in de omgeving en onderhoud goede contacten met het basisonderwijs (relatiebeheer).
 • Draag binnen de locatie bij aan de ontwikkeling van kwaliteitszorg, als onlosmakelijk onderdeel van de PDCA-cyclus.
 • Lever een inspirerende bijdrage aan het consolideren en uitbouwen van ingezette ontwikkelingen, waarbij het implementeren en door ontwikkelen belangrijk is.
 • Zet in op het verder ontwikkelen van transparant beleid.
 • Neem verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering op de locatie en bied ruimte voor nieuwe ideeën voor zover mogelijk binnen de beschikbare formatieve en financiële ruimte.
 • Lever een actieve bijdrage aan het zogenoemde SchoolOverleg (het schoolbrede overleg van (locatie)directeuren en College van Bestuur) en maak gebruik van de aanwezige kennis en ervaring bij medewerkers van de centrale diensten.
 • Lever een actieve bijdrage aan de teamvorming binnen de locatieleiding.
 • Heb oog voor een goede relatie met en van het OOP en hun bijdrage aan de school.

Functie-eisen

 • academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een master op het gebied van onderwijsmanagement en leiderschap dan wel de bereidheid op afzienbare termijn een master te behalen;
 • ervaring met leidinggeven binnen een organisatie voor (voortgezet) onderwijs;
 • ervaring met of affiniteit met het werken vanuit de principes van gedeeld leiderschap;
 • gevoel voor strategische en bestuurlijke processen;
 • kennis van en ervaring met verandertrajecten;
 • inzicht in de volle breedte van het onderwijs en kennis en ervaring op dit gebied, affiniteit met de leefwereld en behoeften van jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar;
 • ervaring, dan wel affiniteit met het voeren van een cyclus van planning en control op het gebied van
 • kwaliteitszorg, formatie- en onderwijsbeleid;
 • kennis van en/of ervaring met bedrijfsvoering en integraal management;
 • kennis en/of ervaring met TTO en technasium is een pre;
 • bekendheid met de regio of bereidheid om te investeren in het opbouwen van een netwerk in de regio;
 • een energieke manier van werken om de school krachtig in de regio neer te zetten;
 • onderschrijving van de christelijke identiteit en een visie over de vormgeving hiervan in het werk. Graag zien we dit in de sollicitatiebrief naar voren komen.

Kerncompetenties

 • Coachende stijl van leiderschap
 • Inspirerend ondernemend
 • Besluitvaardig en stressbestendig
 • In staat draagvlak te creëren
 • Faciliterend, sturen op basis van verantwoordelijkheid geven en loslaten
 • Communicatief vaardig
 • Doelen stellen en doelen realiseren
 • Organisatiesensitief
 • Integer
 • Analytisch denkvermogen


Arbeidsvoorwaarden

CSG Liudger biedt haar medewerkers in de eerste plaats een prettig werkklimaat met een open en informele
cultuur. Daarnaast zijn natuurlijk de arbeidsvoorwaarden belangrijk. Wij bieden:

 • een salaris conform functieschaal 14 van de cao-vo (€ 5.078 - € 6.786) op basis van een fulltime aanstelling;
 • een aanstelling van een jaar en bij gebleken geschiktheid de mogelijkheid tot een vaste benoeming;
 • 8% vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van 8% en een bindingstoelage wanneer het einde van de functieschaal is bereikt;
 • een mobiele telefoon, iPad en laptop om je optimaal te faciliteren in je werk;
 • gratis dekking tegen (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid;
 • korting op diverse verzekeringen (waaronder ziektekosten- en autoverzekering);
 • opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • deelnamemogelijkheden aan verschillende regelingen zoals bedrijfsfitness en een fietsregeling.

Wil je meer weten over wat we jou te bieden hebben, bijvoorbeeld op het gebied van vitaliteit? Kijk dan hier.

Over ons

CSG Liudger wordt geleid door een College van Bestuur. Daarnaast kent CSG Liudger een Raad van Toezicht. CSG Liudger heeft een medezeggenschapsraad (MR) voor de gehele scholengemeenschap. Ouders, leerlingen en medewerkers zijn in deze raad vertegenwoordigd. Zij praten en denken mee over het beleid van de school.
Naast een eenhoofdig College van Bestuur dat samen met de locatiedirecteuren het directieteam van CSG Liudger vormt (SchoolOverleg, afgekort SO), is er sprake van de centrale diensten. Deze centrale diensten ondersteunen de vijf locaties en bestaan uit de afdelingen: personeel & organisatie, financiën, onderwijs & kwaliteitszorg, in- en externe communicatie, facilitaire zaken, een expertisecentrum Passend Onderwijs en ICT.

Identiteit

CSG Liudger is een open christelijke scholengemeenschap waar in een inspirerende leeromgeving leerlingen in

relatie met zichzelf en de ander mogen groeien in kennis, vaardigheden en als mens het leven leren. Het doel van
het onderwijs is het begeleiden en stimuleren van de leerlingen op weg naar hun volwassenheid, zodat zij op
persoonlijke wijze gehoor kunnen geven aan Gods opdracht om aan zijn Koninkrijk van gerechtigheid, vrede en
liefde (ten aanzien van mens en natuur) mee te bouwen in navolging van Jezus Christus.
Bovendien wil de scholengemeenschap een goede plek zijn voor alle medewerkers, waar iedereen op een zinvolle manier kan groeien in zijn of haar beroep, waar de menselijke maat de boventoon voert en waar echtheid, dienstbaarheid en aandacht voor elkaar kernwaarden zijn. 


Meer informatie over onze missie en kernwaarden vind je hier.

Informatie en solliciteren

Inlichtingen zijn in te winnen bij de heer drs. J. Vogel, voorzitter College van Bestuur (06 46 12 49 59).
We ontvangen je motivatie met CV graag vóór maandag 22 maart 2021 via , ter attentie
van mevrouw M. Eelkema, beleidsadviseur HR.


De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 30 maart 2021.
Een assessment maakt deel uit van de procedure. De vacature wordt zowel intern als extern opengesteld.


Acquisitie naar aanleiding van dit profiel wordt niet op prijs gesteld.