Privacy-verklaring Noorderlink

Inleiding

We zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons en voelen ons dan ook zeer verantwoordelijk om zorgvuldig met je gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring lichten we toe welke gegevens we van jou verzamelen, wat we daar mee doen en hoe we er voor zorgen dat jouw gegevens veilig zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op
alle door Noorderlink geleverde diensten. Voor een aantal specifieke diensten hebben we een aparte toelichting opgesteld, waarin we dieper ingaan op onze gegevensverzameling en de manier waarop we jouw privacy waarborgen. De betreffende toelichtingen zijn zichtbaar weergegeven wanneer je gebruik wilt maken van deze specifieke dienstverlening.

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken jouw persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken/kennis te kunnen nemen van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

 • Voorletters/voornaam en achternaam 
 • Organisatienaam
 • Mailadres
 • Telefoonnummer (mobiel of vast) 
 • Factuurgegevens (voor betaalde activiteiten)
 • Overige persoonsgegevens die je actief en met toestemming verstrekt voor aanmeldingen van nieuwsbrieven, aanmelding van activiteiten en deelname aan (digitale) platformen.
 • IP adres
 • Foto en beeldmateriaal

Noorderlink verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, een strafrechtelijk verleden of etnische gegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven
 • Verzenden van onze vacaturemail
 • Het kunnen bereiken (telefonisch of per mail) als dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Het kunnen uitnodigen voor activiteiten van Noorderlink
 • Het anoniem analyseren van gedrag op de website om de website te verbeteren
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte
 • Het maken van managementrapportages op activiteiten- en organisatieniveau om trends inzichtelijk te maken en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Noorderlink gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Noorderlink zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

We bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarmee we de gegevens hebben verzameld en/of de duur die wettelijk is vastgelegd in de Archiefwet.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Noorderlink verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Websitebezoek

Noorderlink gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn niet noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze maken mogelijk dat wij website-gebruiksanalyses kunnen doen en dat jij onze webpagina’s kunt delen. Het Google Analytics-cookie is tot 2 jaar na de sessie geldig. Het AddThis cookies is 15 minuten geldig. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@noorderlink.nl.

Beveiliging

Noorderlink hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. Noorderlink heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Noorderlink toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als Noorderlink gebruik maakt van de diensten van derden, zal Noorderlink in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken over de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Jouw privacy-rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal Noorderlink je hierover binnen 15 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Statement kun je contact met ons opnemen, via . Dit privacy-statement is opgesteld d.d. 25-5-2018