Prodecaan Onderwijs en Opleiding

Afdeling

Raad van Bestuur

Werkomgeving

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is namens de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verantwoordelijk voor de uitvoering van de initiële academische programma’s in de medische wetenschappen en één van de grootste aanbieders in Nederland. Er zijn ruim 4.000 ingeschreven studenten geneeskunde, tandheelkunde en bewegingswetenschappen. De opleiding geneeskunde is de grootste medische opleiding van Nederland. Er wordt zeer nauw samengewerkt met de geaffilieerde ziekenhuizen in de regio. Het UMCG draagt bovendien in belangrijke mate bij aan het onderwijs van een aantal interfacultaire universitaire opleidingen op het gebied van de biomedische wetenschappen en biomedische technologie. Daarnaast is het UMCG penvoerder van een tweetal (research)masteropleidingen op het gebied van respectievelijk life en health science.
Verder verzorgen de opleiders in het UMCG, al dan niet in samenwerking met opleiders in de regio, een palet aan zorg- en vervolgopleidingen (medisch en tandheelkundige specialistenopleidingen, opleiding tot huisarts, ziekenhuisarts en een drietal klinisch-technische vervolgopleidingen). Zij doen dit o.a. binnen het samenwerkingsverband van de onderwijs- en opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR). Kwaliteit en veiligheid en het innovatief opleiden van de arts van de toekomst staan centraal in alle onderwijs- en opleidingsactiviteiten.

Prodecaan onderwijs en opleiding
In het voorjaar van 2018 komt de positie van prodecaan onderwijs en opleiding in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) vacant. In het huidige besturingsmodel van het UMCG heeft de prodecaan voor zijn rol in het academisch onderwijs het mandaat van de decaan / Raad van Bestuur (RvB). De prodecaan legt hiervoor verantwoording af aan de decaan. De prodecaan is namens de decaan / RvB verantwoordelijk voor de inhoudelijke en bestuurlijke aspecten van het universitair onderwijs en de medische vervolgopleidingen.
Tevens is de prodecaan verantwoordelijk voor de vanuit het UMCG aangeboden zorgopleidingen. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met de hoofden en opleiders van de praktijken (UMCG en regio) en de zorg- en onderwijsinstellingen. Ook is de prodecaan mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de visie ‘levenslang leren’ voor alle professionals/medewerkers in het UMCG.
De uitvoering en ondersteuning van het academisch onderwijs is momenteel belegd bij het Onderwijs Instituut (OWI) en wat betreft de overige opleidingstaken bij het Wenckebach Instituut (WI). Een integratie van deze instituten, met daarbij een directere aansturing van de beoogde organisatievorm door de prodecaan onderwijs en opleiding, wordt momenteel uitgewerkt.

Functiebeschrijving

De prodecaan onderwijs en opleidingen heeft onder andere verantwoordelijkheden in de volgende domeinen:
Onderwijs
Hij/zij:
- adviseert de decaan / Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen in onderwijs en opleiding op plaatselijk, landelijk en internationaal niveau;
- stimuleert vernieuwing, ontwikkeling en evaluatie van onderwijsmethoden en de introductie ervan binnen de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde en bewegingswetenschappen; stuurt de curriculumcoördinatoren (bachelor, master) van de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde en bewegingswetenschappen aan;
- is verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen inhoud, onderwijskundige ondersteuning (incl. kwaliteitszorg) en organisatie van het onderwijs en de opleidingen;
- overlegt, namens de decaan, met UMCG afdelingshoofden over het door afdelingen te verzorgen onderwijs;
- onderhoudt contacten, betreffende onderwijsaangelegenheden, met de onderwijs- en onderzoeksraad en met de opleidingscommissies en de examencommissies van de verschillende opleidingen;
- onderhoudt contacten met de Faculty of Science and Engineering (FSE) van de RUG over de inbreng van UMCG docenten in het bacheloronderwijs Biologie en Life Science & Technology;
- is als inhoudsdeskundige betrokken bij onderwijsafstemming binnen de RUG, waaronder halfjaarlijks bestuurlijk overleg met het College van Bestuur en lidmaatschap van de RUG Commissie Onderwijs Strategie;
- onderhoudt contacten met relevante regionale en/of landelijke belanghebbenden voor het UMCG zoals besturen/bestuurlijke instellingen, geaffilieerde ziekenhuizen, opleidings- en onderwijspartners OOR, landelijk netwerk;
- geeft inhoudelijk leiding aan de onderwijshoogleraren in de geaffilieerde ziekenhuizen in de regio.

Opleiding
Hij/zij:
- is namens de Raad van Bestuur lid van het dagelijks bestuur van de Centrale Opleidingscommissie (COC) en heeft regulier overleg met de voorzitter en plv. voorzitter van de COC;
- zorgt voor een goede afstemming van de activiteiten van de groep Innovatie Medische Vervolgopleidingen (IMVO) op de vragen en wensen van de COC en individuele opleiders;
- is de UMCG vertegenwoordiger in het regionale leerhuizen overleg;
- neemt deel aan het bestuurlijk overleg van de Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost Nederland.

Daarnaast zijn er overkoepelende taken binnen het Onderwijs en Opleidingsdomein:
- inhoud geven aan de nieuwe organisatievorm Wenckebach / OWI;
- inhoudsdeskundige rapportage aan de Raad van Toezicht;
- deelname aan landelijke en internationale overlegstructuren op gebied van Onderwijs en Opleiding.

Wat vragen wij

Wij zoeken een prodecaan met de volgende kwaliteiten:
- bij voorkeur een geneeskundige achtergrond;
- heeft doorslaggevende bijdragen geleverd aan curriculumontwikkelingen van medische basis- en/of vervolgopleidingen;
- heeft een uitstekende onderwijskundige achtergrond;
- is gepromoveerd op een onderwerp in het (bio)medische veld en heeft aantoonbare vaardigheid in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in een academisch medische omgeving;
- is hoogleraar of voldoet aan de criteria voor een benoeming tot hoogleraar;
- heeft een relevant nationaal en internationaal onderwijskundig netwerk;
- heeft visie op de toekomst van het onderwijs- en opleidingsveld waar hij/zij leiding aan geeft;
- beschikt over grote communicatieve vaardigheden, organisatiesensitiviteit en is competent in verbindend leiderschap;
- is vertrouwd met een collegiaal bestuur;
- is een toegankelijke bestuurder met voorbeeldgedrag.

Wat bieden wij

Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt u een passend salarisaanbod gedaan.
Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

mw. prof. dr. M. Joëls, decaan/lid van de Raad van Bestuur telefoonnummer (050) 361 0281

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:
Over het UMCG

Solliciteren

U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Solliciteren kan tot en met 3 september 2017. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier