OFW | Lid Raad van Commissarissen

roel&jasper zoekt voor Oost Flevoland Woondiensten te Dronten:

🔴 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN (benoeming per 1 januari 2018)

 met aandacht voor vastgoedsturing en -waarderingsvraagstukken, juridisch

Oost Flevoland Woondiensten

Woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten(OFW) is een ambitieuze organisatie. Met een bezit van circa 4.900 verhuureenheden streeft OFW naar goed wonen voor haar 10.000 huurders in de gemeente Dronten. Goed wonen is meer dan een dak boven het hoofd: ook de leefbaarheid van de wijk en de kwaliteit van de woonomgeving horen daarbij. OFW is maatschappelijk gedreven en zet haar kernkwaliteiten breed in om haar missie ‘Samen voor Kansrijk’ te realiseren. Op het gebied van duurzaamheid loopt OFW landelijk herkenbaar voorop.

Per 1 januari 2018 is de zetel van lid van de Raad van Commissarissen vacant.
Als lid van de RvC toetst u met uw vier collega’s het beleid aan de statutaire en strategische doelen van de corporatie. U adviseert de bestuurder en staat deze ook als klankbord terzijde. U oordeelt vanuit expertise en interesse over volkshuisvestelijke en bedrijfskundige vraagstukken. U houdt hierbij oog voor de maatschappelijke taakstelling.

OFW is enerzijds op zoek naar de wijze waarop haar doelgroep het best kan worden bediend en is anderzijds op zoek naar de financiële ruimte om dit te kunnen doen. Adequateinzet van vastgoedsturing is cruciaal. In de nieuwe Woningwet is voor corporaties de verplichting opgenomen om hun vastgoed te waarderen op marktwaarde in verhuurde staat. De vastgoedsturing en de daarbij behorende oplossingsrichtingen hebben een belangrijke plaats binnen de organisatie. De waarderingseffecten spelen een rol in de afweging. De Raad van Commissarissen streeft ernaar dat deze kennis ook in haar midden aanwezig is.

U bent in staat om vanuit het perspectief van toezichthouder te oordelen over volkshuisvestelijke, maatschappelijke, duurzaamheids- en financiële aspecten die ten grondslag liggen aan bestuursbesluiten. Binnen de Raad bent u een actief betrokken medelid, waar u uw collega's met uw expertise kan helpen de oordeels- of besluitvorming te verdiepen en waar u door de inbreng van uw collega's tot rijpere inzichten kunt komen.

Uw expertise ligt in het bijzonder op vastgoedgerelateerde aspecten en woningmarktvraagstukken.

U hebt:

  • relevante kennis van en ervaring met vastgoedsturing en met beleggings- en vastgoedwaarderingsvraagstukken;
  • visie op het marktgebied;
  • gevoel voor juridische zaken;
  • affiniteit met duurzaamheid en volkshuisvesting;
  • een goed oordeelsvermogen over complexe besluiten met een strategisch karakter;
  • gevoel voor politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en u draagt duurzaam maatschappelijk ondernemen een warm hart toe. En als teamspeler voelt u zich medeverantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en haar doelrealisatie.

Nadere informatie kunt u hier downloaden:

 

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid van de Raad van Commissarissen van OFW?
Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV vóór 18 september a.s. te sturen aan roel&jasper, t.a.v. drs. Roel Jasper, telefoon (050) 3112502, e-mail: werven@roeljasper.nl.


Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.