Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ecoloog voor soortenonderzoek aanvragen Wet Natuurbescherming

Functie omschrijving

De biodiversiteit in Nederland is waardevol, maar staat onder druk. Sommige soorten zijn kwetsbaar en in een economie die volop in ontwikkeling is, is een goede natuurbescherming belangrijk. In deze functie van Ecoloog kan jij hiermee aan de slag door jouw kennis over soorten en hun leefomgeving te vertalen naar een betere uitvoering van het Nederlandse natuurbeleid. Zo draag jij concreet bij aan de bescherming van kwetsbare dier- en plantsoorten.

RVO is mede-verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming door het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen. Alleen in bepaalde situaties mag worden afgeweken van de verbodsbepalingen in de wet. Deze situaties worden door RVO getoetst waar het gaat om aanvragen waarbij de regie op nationaal niveau verloopt. Daarbij kun je denken aan de aanleg van belangrijke infrastructuur als vliegvelden, (spoor-/water-)wegen en gas- en elektriciteitsvoorzieningen. Sinds 2021 werkt RVO daarnaast in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), aan een betere verankering van kennis over beschermde dier- en plantensoorten bij de vergunningverlening in het ruimtelijke domein. Dit doen we met behulp van wetenschappelijk onderzoek. Samen met het ministerie worden lacunes in de voor ons werk noodzakelijk kennis geïdentificeerd, net als kansen voor de verbetering van onze eigen werkwijze bij beheer en ruimtelijke ingrepen. De focus van het onderzoek ligt op de staat van instandhouding van soorten en de effectiviteit van getroffen maatregelen. De uitkomsten worden gebruikt om bestaande beleids- en uitvoeringsinstrumenten te herzien, bijvoorbeeld de lijst van jaarrond beschermde vogels of de vrijstellingslijst. Op dit moment heeft de rol van soortenbescherming bij de verduurzaming en (na-)isolatie van de gebouwde omgeving veel aandacht binnen onze onderzoeksopdracht.

Als Ecoloog soortenonderzoek ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van deze onderzoeken. Je doet dit samen met 3 andere teamleden. Een greep uit jouw takenpakket is:

 • Vaststellen van huidige kennisniveau;
 • Opstellen van onderzoeksvoorstellen;
 • Afstemmen van voorstellen met externe deskundigen en het werkveld;
 • Inkopen en begeleiden van de onderzoeken;
 • Waar mogelijk (indien benodigde soortenkennis) zelfstandig onderzoek uitvoeren;
 • Bijdragen aan de ecologische beoordeling van ontheffingsaanvragen bij ruimtelijke ingrepen.

In je werk zoek je van nature afstemming met collega's, zowel binnen als buiten RVO en gaat net dat stapje verder om buiten de bestaande werkwijzen en kaders te denken. Je weet draagvlak te creëren voor de uitkomsten van het onderzoek en de adviezen die daaruit voortvloeien en bent je bewust van de uitdagingen in de belangenafweging tussen ecologie en economie. Gezien de huidige maatschappelijke opgaven helpt het wanneer je affiniteit hebt met de ontwikkeling naar natuurinclusief werken, in het bijzonder in de gebouwde omgeving.

Je doet dit werk uiteraard niet alleen, maar maakt onderdeel uit van een breder team van Ecologen en Beoordelaars. Zij werken primair aan het opstellen van ontheffingen en gedragscodes onder de Wet natuurbescherming. Werkzaamheden die afhankelijk zijn van de resultaten die uit de onderzoeken naar voren komen. Zodoende sta je dus dicht op de uitvoeringspraktijk, waarbij het ook voor zal komen dat je bijdraagt aan de beoordeling van binnengekomen aanvragen.

Je werkt op het snijvlak waar wetenschappelijke inzichten en praktische uitvoering bij elkaar komen. Jouw werk zal ervoor zorgen dat ruimtelijke ontwikkelaars in Nederland met nieuwe en betere manieren van soortenbescherming in aanraking komen. Daarmee draag je bij aan een betere biodiversiteit in Nederland.

Functie-eisen

Je brengt kennis mee over beschermde soorten en habitats en je hebt ervaring met het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het ecologisch vakgebied. Je staat aan de lat om zelfstandig relevante onderzoeksresultaten te verzamelen en daarop gebaseerde uitvoeringsdocumenten op te stellen of te verbeteren. Indien de benodigde expertise bij jou of één van de collega-ecologen niet aanwezig is, initieer en begeleid je externe onderzoekspartijen. Je bent een goede gesprekspartner voor kennisinstellingen en ecologische adviesbureau's. Tegelijkertijd ben je praktisch ingesteld en weet je wat de collega's nodig hebben om de bestaande werkwijzen te kunnen verbeteren.

Daarnaast breng je mee:

 • Een afgeronde HBO- of universitaire opleiding met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie/biologie.
 • Specialistische kennis van dier- en plantensoorten, inclusief hun leefomgeving;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het opzetten/uitvoeren/begeleiden van voor de functie relevant onderzoek.
 • Aantoonbare kennis van het Nederlands natuurbeleid en de uitwerking daarvan in de praktijk.
 • • Uitstekende schrijfvaardigheid.

Competenties:

 • Analytisch vermogen: je kunt snel tot de kern van ontbrekende informatie komen en weet deze te vertalen naar gerichte onderzoeksvragen die helpen om werkprocessen te verbeteren.
 • Omgevingssensitiviteit: je bent je bewust van het interne en externe krachtenveld en weet wie je moet betrekken bij de totstandkoming en opvolging van de advisering.
 • Resultaatgerichtheid: je houdt de oplevering van het juiste resultaat voor ogen en stuurt bij wanneer daarvan dreigt te worden afgeweken.
 • Netwerken: je gaat pro-actief op zoek naar organisaties en individuen die een bijdrage kunnen leveren aan onze eigen werkzaamheden en zet je in om onze resultaten kenbaar te maken bij belangrijke externe stakeholders. Bij voorkeur beschik je over een bestaand netwerk aan relevante stakeholders.
 • Plannen en organiseren: je bent in staat om prioritering in je eigen werkzaamheden aan te brengen en kunt daarvan afwijken wanneer de omstandigheden erom vragen. Je organiseert in samenwerking met collega's het behalen van de juiste resultaten op het juiste moment.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2957,- tot €4707,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Bij RVO willen we zoveel mogelijk plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat je als uitgangspunt vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op een andere locatie en/of op kantoor). RVO verwacht van jou wel dat je bereid bent om naar kantoor te komen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van je werk. Wij verwachten dat je in deze functie gemiddeld 2 dagen per week op de RVO-vestiging in Den Haag aanwezig bent. Zeker in de beginperiode is regelmatige fysieke aanwezigheid van belang om de eigen teamleden en de bredere organisatie goed te leren kennen.

De gesprekken vinden waarschijnlijk plaats in week 35 (29 augustus t/m 2 september).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

KPEU

In de functie van Ecoloog kom je terecht in het team Vergunningen Natuur. Dit team is onderdeel van de afdeling Vergunningen en Handhaving (V&H).

De afdeling V&H valt binnen de directie Kernprocessen EU. Deze directie voert vooral regelingen uit die direct of indirect voortkomen uit Europees beleid. De afdeling V&H voert regelingen uit in opdracht van het ministerie van LNV op de beleidsterreinen natuur, visserij, landbouw en dierenwelzijn. De maatschappelijke opgaven op deze beleidsterrein van LNV zijn groot. Door de uitvoering van onze opdrachten werkt V&H mee aan:

 • Behoud van natuur en biodiversiteit
 • Toekomstbestendige landbouw en visserij
 • Dierenwelzijn

We geven aan klanten voorlichting en advies. We beoordelen aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. We handhaven en nemen planten, dieren en goederen in bewaring. Ook ondersteunen we netwerken op ons werkterrein. Doordat V&H vaak contact heeft met klanten, komen we veel te weten over hun wensen, verwachtingen en mogelijkheden. In de uitvoering van het werk en in contact met beleidsmakers wordt dat meegenomen. Onze medewerkers zijn betrokken bij elkaar en bij het werk. We vinden het belangrijk dat medewerkers zich kunnen ontplooien en dat het werk met plezier gedaan wordt.

Team Vergunningen Natuur
Ons team houdt zich bezig met de uitvoering van de Wet Natuurbescherming en draagt zorg voor de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten in Nederland met aandacht voor een goede balans tussen ecologie en economie. Het team van ca. 20 personen bestaat uit een teammanger, 3 coördinatoren en een mis van ecologen en beoordelaars die samen verantwoordelijk zijn voor een goede vergunningverlening. We zijn een deskundig team met passie voor de natuur en hebben klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan. Er is een leuke mix tussen jong en oud met wisselende ervaring in deze sector. Individueel en in groepsverband wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling, van het bijspijkeren van specifieke soortenkennis tijdens veldexcursies tot het oefenen met gesprekstechnieken in een gesimuleerde omgeving. De teamleden wonen verspreid door het land, maar komen met enige regelmaat samen op het hoofdkantoor in Den Haag. Ook digitaal ontmoeten we elkaar wekelijks om de werkzaamheden te verdelen en verbeterpunten volgens Lean Six Sigma principes te bespreken.


Reageer op deze vacature