Directeur Mens, Organisatie & Communicatie

Gemeente Groningen zoekt:

Directeur Mens, Organisatie & Communicatie (36 uur)

 • U bent een ervaren verandermanager met kennis, ervaring en visie op HRM, organisatieontwikkeling en het ontwikkelen van mensen;
 • U geeft als leider doortastend vorm aan de ontwikkeling van deze directie binnen het Shared Service Center;
 • U draagt als eindverantwoordelijke zorg voor passende dienstverlening aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de directies en de staven van de organisatie.


Stad

De stad Groningen telt ruim 200.000 inwoners, waarvan meer dan 50.000 studenten. Met recht wordt het de jongste stad van Nederland genoemd. Het stadsbestuur van Groningen is al decennia herkenbaar door de (soms gedurfde) ambities en bijpassende kloeke besluiten om succesvol duurzaam vorm te geven aan werken en leven in de stad. Groningen is vitaal. Vitaal door een krachtige gemeenteraad, door een op zijn taak berekend College van Burgemeesters en Wethouders en vitaal door de actieve inzet van de 3000 medewerkers van de gemeente Groningen.

De organisatie

De gemeentelijke organisatie wordt voortdurend aangepast aan maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving en wijzigingen in de (digitale) workflow. De laatste grote aanpassing heeft in 2014 plaatsgevonden. Bij deze aanpassing, met als dragend uitgangspunt 'Eén Groningen, één organisatie', stonden integraliteit en samenhang centraal. Er is gekozen voor het organisatieconcept van programmasturing, met als afgeleide een clustering van beleidseenheden, met uitvoering en ondersteuning in uiteenlopende directies.
De aansturing van de organisatie vindt plaats in het Groningen Management Team (GMT) gevormd door drie concerndirecteuren, aangevuld met de concerncontroller onder leiding van de gemeentesecretaris. De concerndirecteuren besturen ieder een domein en ieder heeft lijnverantwoordelijkheid voor een aantal directies. De directeuren van deze directies vormen samen met de leden van het bovengenoemde GMT en de concerncontroller het Managementoverleg van de gemeente Groningen.

Het Shared Service Center

Eén van de drie concerndirecteuren is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Binnen de gemeente Groningen zijn die ondersteunende activiteiten geclusterd in een Shared Service Center (SSC).
De directie van het SSC wordt gevormd door de concerndirecteur en de directeuren van de portefeuilles Mens, Organisatie & Communicatie, Informatisering & Onderzoek en Financiën & Inkoop. De drie directeuren zijn samen met de concerndirecteur verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het SSC als geheel.
Het SSC wil herkenbaar zijn op gastvrijheid en op professionele en excellente dienstverlening. Het in 2014 opgerichte SSC heeft een grote ontwikkelopgave. De bestuurlijke opdracht, de maatschappelijke en organisatorische trends hebben gevolgen voor het SSC: kleiner, wendbaarder, meer regie-organisatie waarbij de huidige ontwikkeling gaat van ondersteuner naar businesspartner.

De directie Mens, Organisatie & Communicatie

De directie Mens, Organisatie & Communicatie binnen het SSC wordt op dit moment geleid door een interim-directeur. Nu wordt gezocht wordt naar een permanente invulling. De directie telt zo’n 150 fte en omvat de volgende afdelingen:

 • HRM: beheer, juristen ambtenaren- en arbeidsrecht, salarisadministratie, sociale zekerheid en pensioenen, arbo, management- en personeelsadvies, opleiden, externe inhuur & mobiliteit;
 • Projecten & Processen: procesverbetering, procesleiding & ondersteuning;
 • Communicatie: Advies & Uitvoering.

De directie omvat 7 afdelingen die ieder geleid worden door een afdelingshoofd. Daarnaast is er een programma van Werk naar Werk aangestuurd door een programmamanager. Deze Programmaorganisatie maakt ook onderdeel uit van de directie Mens, Organisatie & Communicatie.

De directeur Mens, Organisatie & Communicatie

De opgaven

In de afgelopen jaren is er door medewerkers van directie Mens, Organisatie & Communicatie veel nadruk gelegd op de continuïteit van de dienstverlening. Daarnaast zijn er diverse initiatieven genomen om de dienstverlening modern en betaalbaar te maken. Zo is gestart met een project om de HRM-processen te moderniseren (e-HRM).
De komende jaren is het streven de organisatie verder te ontwikkelen naar een Groninger Service Organisatie, waarbij in eerste instantie de focus ligt op de HRM-kolom.
De agenda voor de komende jaren wordt voor de nieuwe directeur Mens, Organisatie & Communicatie bepaald door de thema's Vakmanschap, Talentmanagement, Managementinformatie, Mobiliteit, Strategische personeelsplanning en Digitalisering.

De wensen

U als directeur Mens, Organisatie & Communicatie kent het HRM-vakgebied voor u geen geheimen, u hebt een heldere visie op organisatieontwikkeling en de transformatie van HRM. U heeft als belangrijkste opgave de klassieke afdelingen personeelszaken (met scherp afgebakende verantwoordelijkheden) te transformeren naar een organisatie waar werkprocessen optimaal efficiënt en maximaal gedigitaliseerd zijn. Dit zorgt ervoor dat gegevens enkelvoudig worden opgeslagen en meervoudig kunnen worden gebruikt zodat managers tijd- en plaats onafhankelijk kunnen beschikken over relevante en correcte informatie. Deze opgave is gekoppeld aan een krimpopgave die HRM door deze digitalisering kan realiseren.
Daarnaast geeft u leiding aan de ontwikkeling van professionaliteit van adviseurs directiebreed. Kenmerken daarvan zijn proactief en gezaghebbend adviseren zonder aan betrouwbaarheid in te boeten. De gemeente legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie waarbij er verantwoording achteraf moet worden afgelegd. Dit vraagt actieve begeleiding. De thema’s digitalisering, managementinformatie en vakmanschap, maar ook talentmanagement en strategische personeelsplanning staan hoog op de agenda. U geeft daar richting en voortgang aan. U bevordert mobiliteit.
Samen met de 7 managementleden van de directie Mens, Organisatie & Communicatie werkt u aan bovengenoemde opgave en thema’s. Daarbij betrekt u ook de opdrachtgevers uit het primaire proces en andere stakeholders. Kortom, de gemeente Groningen biedt u een complex speelveld waarin van u verwacht wordt dat u staat bent om rust, draagvlak en stabiliteit binnen de totale directie te borgen en uit te stralen terwijl de doorontwikkeling van de directie Mens, Organisatie & Communicatie doorgang kan vinden.

U

 • bent doortastend, ervaren, resultaatgericht en beschikt over WO-denk- en werkniveau;
 • bent een ervaren verandermanager met verstand van HRM, expertise op het gebied van ontwikkelen van organisaties en van medewerkers en hebt affiniteit met communicatie;
 • weet door te pakken wanneer het nodig is, handelt vanuit organisatiebelang, maar u verliest ook de menselijke kant niet uit het oog;
 • hebt ervaring met het benutten van kansen op digitaliseringsterrein;
 • bent proactief en weet moderne inzichten met gezag toe te passen. Hierbij weet u op een strategische, vloeiende manier om te gaan met collega-directeuren die hun eigen invulling willen geven aan de dienstverlening die door uw directie wordt geleverd;
 • bent gecommitteerd aan uw opdracht zowel binnen uw eigen directie als binnen het gehele SSC en bent gedreven om deze opdracht tot een goed eind te brengen;
 • betrekt medewerkers en de overige spelers zoals de Ondernemingsraad en de concerndirectie;
 • bent een teamspeler die collegiaal vanuit visie stuurt op resultaat en leiderschap toont.

Uw competenties

 • Proactief samenwerkend: U hebt een natuurlijke neiging tot integraal denken en tot samenwerken. U neemt daartoe alle mogelijke initiatieven. U bent een bruggenbouwer die ook gezond tegenspel kan bieden. U initieert en u innoveert;
 • Communicatief: U bent een volwaardige gesprekspartner voor de directies en het Groningen Management team van de gemeente. Op basis van visie heeft u voldoende overtuigingskracht om concrete voorstellen te doen ten aanzien van de thema's die spelen;
 • Resultaatgericht: U bent ambitieus en koersvast in het halen van de doelstellingen van de ontwikkelopgave en neemt de betrokken partijen mee in dit proces;
 • Visie en Overtuigingskracht: U hebt een visie op dec rol van HRM in een moderne organisatie, om van daaruit de juiste impulsen te geven aan de ontwikkeling van de dienstverlening en de organisatie en kijkt over de eigen grenzen heen. verder bent u in staat om binnen de organisatie de visie uit te dragen en met verve te verdedigen.

Wij bieden

Een fulltime functie (36 uur). Het salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 7.038,-- bruto per maand bij een full time dienstverband (indicatief functionele schaal 15).

De procedure

Deze procedure wordt begeleid door werving- en selectiebureau roel&jasper. Voor meer informatie over de inhoud van de functie en deze profielschets kunt u contact met hen opnemen op telefoonnummer 050-3112502.

Denkt u (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie directeur Mens, Organisatie & Communicatie? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met cv vóór 29 juni a.s. te sturen aan roel&jasper, t.a.v. drs. Roel Jasper, tel. 050-3112502, e-mail:

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.