Medewerkers Toegangsteams (regisseurs/generalisten) (16fte)

Sinds 1 januari 2015 voert Gemeente Emmen de WMO, Jeugdwet en de Participatiewet uit. In het beleidsplan ‘Samen verder in het sociaal domein 2017-2021’ is beschreven hoe Gemeente Emmen en haar partners de Toegang tot maatschappelijke dienstverlening voorstellen: integraal en onafhankelijk. Daarmee sluit het beleidsplan aan bij plannen en afspraken die zijn gemaakt binnen ‘Samen Verder’. Alle partners, betrokken instellingen, (wijk- en dorps-)organisaties en de gemeente steunen het idee van een onafhankelijke, integrale toegang.

Wat is de Toegang?

De Toegang is de plek waar inwoners van de zes gebieden in de gemeente Emmen terecht kunnen als zij gebruik willen maken van maatschappelijke voorzieningen.De Toegang is fysiek, telefonisch en digitaal in ieder gebied bereikbaar. De Toegangsteams werken stapsgewijs toe naar een integrale aanpak (één gezin, één plan, één regisseur).

De Toegang wordt vanaf 1 januari 2017 gefaseerd ingericht vanuit een nog op te richten Stichting. Vanaf 1 januari 2017 moeten de toegangsteams operationeel zijn voor wat betreft de Wmo-taken. In de loop van 2017 wordt de toegang tot de jeugdzorg (nu nog CJG) aan de Stichting en de toegangsteams gekoppeld evenals de toegang van andere vormen van maatschappelijke dienstverlening. Bijvoorbeeld schulddienstverlening en onderdelen van de uitvoering van de participatiewet.

Wat ga jij doen?

Je voert het 1e gesprek (keukentafelgesprek) met de hulpvrager, stelt samen met de hulpvrager een arrangement op en neemt een besluit over toekenning van de benodigde professionele hulp/ondersteuning. Je doet dit vanuit een integrale verkenning van de situatie waarbij je eerst onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor de inwoner om zijn zelfredzaamheid en participatie te vergroten op basis van het regenboogmodel van de gemeente Emmen.

Je biedt kortdurende ondersteuning in de zin van een beperkt aantal gesprekken om hulpvragen te beantwoorden. In de regel zet je kortdurende hulpvragen (in een warme overdracht) door naar het gebiedsnetwerk of andere vrij toegankelijke vormen van algemene voorzieningen.

Je herkent voorkomende onveilige situaties, bijvoorbeeld vanuit signalen uit het gebiedsnetwerk en de keukentafelgesprekken. Je weet hiernaar te handelen. Je hebt kennis van de meldingsprotocollen en weet hiernaar te handelen.

Inwoners die niet zelf de regie over hun eigen leven kunnen voeren en daarbij geen hulp van het eigen netwerk kunnen inroepen, ondersteun je (cliëntondersteuning). Deze ondersteuning richt zich op het versterken van de eigen kracht en het eigen netwerk, het verduidelijken van de hulpvraag en het geven van informatie en advies.

Hoe ga je het doen?

Als Toegangsmedewerker werk je op basis van het ‘T-shaped professional’ concept bij één van de zes toegangsteams, waarbij je ook rouleert binnen de verschillende teams. Iedere medewerker brengt een stuk specialisme in het team in en ontwikkelt zich daarnaast in de breedte als generalist op het volledige takenpakket van het Toegangsteam.

Samen met je collega’s maak je deel uit van en onderhoud je het gebiedsnetwerk, waarbij je laagdrempelig en zichtbaar in een gebied actief bent. Op casusniveau leg je – indien nodig en samen met de betreffende inwoner - contact met andere professionals met onderlinge waardering voor elkaars professie.

Samenvattend, als medewerker werk je vanuit de volgende interventieniveaus:

 • Het versterken van eigen kracht, zelfredzaamheid, het sociale netwerk, informele ondersteuning, daar waar van toepassing. Jouw rol: onderzoeken hoe dit vormgegeven kan worden, stimuleren van de cliënt en verbindingen leggen in het gebiedsnetwerk.
 • Kortdurende ondersteuning voor mensen die zich daarna weer zelf redden of zich met een voorziening verder weten te redden (het gesprek).
 • Regisseren bij complexe en/of meervoudige problematiek (regisseursrol in het kader van één gezin – één plan – één regisseur). Jouw rol: regisseren op het proces totdat het ondersteuningsplan kan worden uitgevoerd.

Wat vragen wij?

Voor de eerste fase van de stichting wordt geworven voor circa 16fte. Daarbij zoeken we nu Toegangsmedewerkers die generalistisch willen werken op het gebied van de Wmo. Op het moment dat nieuwe taken aan de Stichting worden toegevoegd, wordt expertise/capaciteit aan de Toegangsteams toegevoegd.

 • Je hebt een relevante opleiding op HBO+ niveau.
 • Je hebt een specialisme (minimaal 2 jaar ervaring) op het gebied van de Wmo/begeleiding en/of Jeugdzorg.
 • Je bent bekend met de verschillende maatschappelijke domeinen en met hulpverlening, samenlevings-(verander)vraagstukken en organisatie processen.

Competenties:

 • Je zet de cliënt en zijn vraag centraal en je ziet deze als expert van zijn eigen situatie.
 • Communicatief ben je zeer vaardig, vooral het luisteren gaat je goed af en je maakt daarbij echt contact. Je kunt je goed in de mens verplaatsen.
 • Je weet signalen (van de inwoner, het gebiedsnetwerk, voorliggend veld, gemeente, etc.) goed op te pakken.
 • Je neemt niet over (’kan op de handen zitten’), maar blijft er bij (zolang de situatie daarom vraagt) en je hebt oog voor zowel progressie als terugval.
 • Je bent in staat te interveniëren bij een crisis en om samen met de cliënt en andere betrokkenen terugval voor te zijn.
 • Je overziet het grotere geheel en kunt de verschillende belangen op verschillende niveaus begrijpen en weet daarmee rekening te houden.
 • Je bent doortastend, durft  beslissingen te nemen en kunt out of the box denken.
 • Je bent een netwerker en een verbinder pur sang.
 • Je past je gemakkelijk aan, aan veranderende omstandigheden.
 • Je deelt kennis en vaardigheden met het team.
 • Je bent in staat om kernachtig te rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je vindt het leuk om bij te dragen aan de (nieuwe) ontwikkelingen van de organisatie.
 • Je bent in staat om in hectische situaties overzicht te houden en besluitvaardig op te treden.

Wat bieden wij?

Afhankelijk van opleiding en ervaring is het maximale salaris indicatief € 3.847,- (Schaal 9, conform cao WMD) bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.

De stichting is in oprichting, daarom starten we met een contract voor 1 jaar met de mogelijkheid deze te verlengen, waarbij het perspectief is dat je in dienst treedt van de Stichting (verwachting: vanaf 1 januari 2018 – zo mogelijk eerder). Detachering vanuit je huidige organisatie of payrolling, gedurende het eerste jaar, kan tot de mogelijkheden behoren.

Ingangsdatum voor het contract is uiterlijk 1 januari 2017. Geselecteerde kandidaten die eerder kunnen starten (in november of december 2016) geven we graag die ruimte zodat zij vast samen met de (waarnemend) directeur/bestuurder en de twee teamcoördinatoren, voorbereidende werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Procedure

Informatie over De Toegang vind je op de website van de gemeente Emmen. Heb je vragen over de vacature of wil je graag meer informatie, dan kun je contact opnemen met het Klant Contact Centrum  van de gemeente Emmen 14 0591. Afhankelijk van je vraag word je door de juiste persoon teruggebeld.

De procedure bestaat uit twee gesprekken na elkaar van elk een half uur. De selectiegesprekken vinden plaats op 4, 6, 11 en 14 oktober 2016 tussen 9.00 en circa 21.00 uur in Buurthuis Meerstede, Nijkampenweg 73, 7815 GB Emmen. De selectie vindt plaats door een onafhankelijke commissie.

In de week van 17 oktober krijgen de kandidaten die op gesprek zijn geweest, bericht of ze wel of niet geselecteerd zijn voor de functie.

De geselecteerde kandidaten moeten er rekening mee houden dat zij in de maanden november en december 2016 voor een aantal dagdelen beschikbaar moeten zijn voor kennismaking en training zodat zij voldoende toegerust zijn om per 1 januari 2017 in de Stichting en de zes Toegangsteams te kunnen werken.

Geïnteresseerd?

Ben je enthousiast over het bovenstaande? Mail dan voor 22 september 2016 23.00 uur je sollicitatie met curriculum vitae naar detoegang@emmen.nl onder vermelding van het vacaturenummer DT16.003.

De vacature is onder voorbehoud van het raadsbesluit tijdens de raadsvergadering in september 2016.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.