Bevolkingsonderzoek Noord

In Ne­der­land wor­den drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker uit­ge­voerd: borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. Be­vol­kings­on­der­zoek Noord (BON) is één van de vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties die zorg draagt voor de vroeg­tij­di­ge op­spo­ring van kan­ker. Zij doet dit in de pro­vin­cies Groningen, Friesland en Drenthe door het uit­voe­ren van kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig be­vol­kings­on­der­zoek, met als doel ge­zond­heids­winst te re­a­li­se­ren en sterf­te te­rug te drin­gen. De vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties naar kan­ker en de Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) vor­men van­af 1 sep­tem­ber 2020 één be­stuur­lijk ge­fu­seer­de or­ga­ni­sa­tie: Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land. On­ze or­ga­ni­sa­tie is stra­te­gisch en ope­ra­ti­o­neel in ont­wik­ke­ling. Het ko­men­de jaar wordt een ju­ri­di­sche fu­sie voor­be­reid van de vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties en de FSB.