Werkgevers gaan inclusief: verslag van de eerste workshops

Op 6 oktober is het programma Werkgevers gaan Inclusief gestart van Werkgeversvereniging AWVN en De Normaalste Zaak in samenwerking met Noorderlink. In dit uit vier workshops bestaande programma, werken de deelnemende bedrijven toe naar het creëren van mogelijkheden voor werkplekken die geschikt zijn voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee geven de deelnemende organisaties invulling aan hun ambitie maatschappelijk betrokken ondernemer te zijn en wordt invulling gegeven aan de banenafspraak uit het sociaal akkoord van 2013. Belangrijkste uitdaging is garantiebanen te kunnen bieden aan personen met een arbeidsbeperking uit de doelgroepen van de Participatiewet en aan mensen met een Wajong-uitkering.

Met veel enthousiasme discussieerden de 35 deelnemers tijdens de eerste workshop onder meer over de waarden die inclusief ondernemen voor bedrijven kan hebben. Na in kaart te hebben gebracht wat er nodig is binnen een organisatie om een project te starten beschikten de deelnemers over hun eerste bouwsteen voor een plan van aanpak.

In de tweede workshop op 27 oktober waren wij te gast bij Defensie op de JWF-kazerne in Assen. Deze workshop stond in het teken van het onderzoeken en analyseren van mogelijkheden voor werkpakketten. Er blijkt (ondanks een aantal onduidelijkheden over de uitvoering van de wet) met creatief en anders denken veel mogelijk te zijn; niet alleen in bestaande functies, maar ook bijvoorbeeld via andere wijze van organiseren of via inkoop. De deelnemers hebben hiermee nieuwe inzichten verworven en gaan hiermee in hun organisatie op zoek naar mogelijkheden.
De volgende workshop staat in het teken van het bepalen van de businesscase en het vaststellen van de baanambitie; in de laatste workshop gaan we samen met de aanbieders van kandidaten in gesprek over de invulling van de banen met geschikte kandidaten. Met dit netwerk leggen wij een basis voor duurzame samenwerking op het gebied van inclusief ondernemen tussen de deelnemende bedrijven. De ambitie is om vanuit dit netwerk in samenwerking met partners en nieuwe deelnemers een inclusieve regio van de grond te krijgen.