Algemene Voorwaarden Noorderlink

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die Noorderlink organiseert.

Artikel 1: Aanmelding

Aanmelding voor een activiteit van Noorderlink kan via noorderlink.studytube.nl. Bij aanmelding via telefoon of e-mail (door de deelnemer of de opleidingsadviseur van zijn/haar organisatie) bij de programmamanager of coördinator van Noorderlink wordt alsnog verzocht om dit via het officiële online aanmeldformulier te bevestigen. De inschrijving is definitief, zodra de inschrijving volledig ingevuld is ontvangen door Noorderlink.

Bij aanmelding en deelname gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van Noorderlink, genoemd in dit document.

Artikel 2: Uitvoering van de overeenkomst door de Noorderlink

Noorderlink voert activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit. Noorderlink is gerechtigd:
a. een opleidingsprogramma qua fasering, methodes en evaluatie tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering;
b. de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
c. bij onvoldoende aanmeldingen een activiteit af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande activiteit te accepteren vanuit een organisatie welke niet is aangesloten bij het Noorderlinknetwerk. Al ingeschreven deelnemers ontvangen persoonlijk bericht wanneer een activiteit geen doorgang vindt, waarna hun verplichtingen vervallen en/of al voldane verplichtingen worden terugbetaald;
d. de maximale groepsgrootte te verhogen, met inachtneming van het behoud van een positief leereffect voor de deelnemers;
e. deelnemers op een wachtlijst te plaatsen, wanneer het aantal inschrijvingen het maximum overstijgt.
f. een activiteit te annuleren zonder dat daar enige vorm van vergoeding en/of schade aan deelnemer verschuldigd is.

Artikel 3: Deelname aan een Noorderlink activiteit

Deelnemers bereiden alle bijeenkomsten voor volgens de aangegeven richtlijnen. Voor ontvangst van een certificaat/bewijs van deelname aan het eind van een leergang, dient de deelnemer in principe bij 100 %, maar minimaal 80 % van de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Bij een training geldt 100% aanwezigheid.

Bij afwezigheid door ziekte of calamiteiten wordt dit zo vroeg als mogelijk is, maar uiterlijk op de dag zelf voor 9.00 uur gemeld bij Noorderlink (via academy@noorderlink.nl of 06-23269080) en bij de trainer (indien de contactgegevens van de trainer bekend zijn).

Artikel 4: Annulering of verplaatsing door deelnemer

De deelnemer (of leidinggevende/opleidingsadviseur namens de deelnemer) heeft het recht deelname aan een activiteit te annuleren. Deze annulering dient doorgegeven te worden door een e-mail te versturen naar (academy@noorderlink.nl). Als annuleringsdatum geldt de e-maildatum.

Wanneer geen specifieke annuleringstermijn is aangegeven bij de activiteit, gelden de volgende annuleringstermijnen:
Tot 6 weken voor de eerste trainingsdag is het mogelijk om kosteloos te annuleren
Bij annuleren 4-6 weken voor de eerste trainingsdag is 50% van de kosten verschuldigd.
Bij annuleren korter dan 4 weken voor de eerste trainingsdag is 100% van de kosten verschuldigd.

Er wordt in geen geval restitutie van inschrijfgeld verleend.

Artikel 5: Prijzen

De meest actuele prijzen staan vermeld op noorderlink.studytube.nl. De daar genoemde prijzen zijn de kortingsbedragen voor medewerkers van bij Noorderlink aangesloten organisaties. De doorgehaalde prijzen, zijn de prijzen voor ‘externe’ aanmelders. Is er geen doorhaling dan is er geen verschil in prijs.

Artikel 6: Betaling

Noorderlink brengt de door de opdrachtgever (uw organisatie) verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen binnen 21 dagen na factuurdatum.

De deelnemer is verantwoordelijk voor alle factuurvoorwaarden gesteld vanuit zijn of haar eigen organisatie. Indien factuurkenmerken niet zijn opgegeven bij inschrijving, waardoor de factuur door de eigen organisatie niet wordt geaccepteerd, dient de deelnemer binnen gestelde factuurtermijn dit zelf te herstellen. Deelnemer is verantwoordelijk voor tijdige betaling.

Artikel 7: Auteursrecht

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Noorderlink en/of de trainers die voor Noorderlink werkzaam zijn. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van Noorderlink.

Artikel 8: Persoonsregistratie

Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/opdrachtgever worden verkregen worden door Noorderlink strikt vertrouwelijk behandeld. Tevens worden alle persoonlijke of schriftelijke uitingen door deelnemers, trainers en Noorderlink strikt vertrouwelijk behandeld.

Lees hier alles over het privacy-beleid van Noorderlink

Vragen

Bij vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen, via